Sinif Mucadelesi

Mart 1919: Komünist Enternasyonal’in Kuruluşu

Cuma 5 Nisan 2019

100 yıl önce, Bolşevik Partisinin daveti üzerine onlarca devrimci parti temsilcisi Moskova’da yeni bir devrimci Enternasyonal kurmak için toplandı.

Ekim 1917’de Bolşevikler ilk defa başarılı bir işçi devrimi ile iktidarı ele geçirmişti. Enternasyonalist militanlar mücadelelerini sadece Rusya ile sınırlamıyorlardı. Onlar kapitalizmi dünya ölçeğinde baş aşağı etmek için mücadele etmelerinden dolayı devrimin diğer ülkelere de yayılması için mücadele ediyorlardı.

Avrupa 4 yıldır Birinci Dünya Savaşı’nın katliamlarını yaşıyordu. Bolşeviklerin ayaklanma çağrıları geniş kitleler arasında yankı buldu. Kasım 1918’den sonra Doğu Avrupa’nın yarısını kaplayan bir alanda bu çağrı sonucu ayaklanmalar yaşandı. Almanya ve Avusturya-Macaristan’da hüküm sürmekte olan eski krallıklar teslim bayrağını çekmek zorunda kaldı. Bu ülkelerde emekçiler, Rusya örneğinden esinlenerek, onları bu savaşa sürüklemiş olan hakim sınıfları iktidardan düşürmek için işçi Sovyetleri oluşturdular. Burjuvaziyi iktidardan indirmek ve düzenini yıkmak için devrimci partilerin ve bir enternasyonalin inşa edilmesi acil bir ihtiyaçtı.

Savaşın ta başında, Ağustos 1914’te İkinci Enternasyonal’i oluşturmuş olan sosyalist partiler, emekçileri temsil etme iddialarına rağmen, tutumlarıyla iflas ettiklerini ortaya koydular. İçlerinden büyük bir çoğunluğu kendi burjuvazilerinin saflarına geçerek emekçilere savaşa katılma çağrılarında bulundular.

Lenin bundan ders çıkararak hemen yeni bir Enternasyonalin kurulması çağrısında bulundu. Ama enternasyonalist fikirlere sadık kalan ve savaşa karşı olan birçok militan, tek başına kalırız korkusuyla birkaç yıl boyunca eski partilerinde kalmayı tercih ettiler.

Komünist Enternasyonali kurmuş olan militanlar kaybede-cek zaman olmadığının bilincin-deydiler, çünkü emperyalist burjuvazilerin oluşturduğu birlikler, halk ayaklanmalarını ezmek ve Rus Devrimini yok etmek için ordularını seferber etmişlerdi. Bu saldırılara göğüs gerebilmek ve Sosyalist Parti-lerin yalanlarını boşa çıkarmak için “devrimci mücadeleyi yürütecek bir Enternasyonal’in oluşması” şarttı. Bu Sosyalist Partiler emekçiler üzerinde oluşturmuş oldukları güveni burjuva düzenini korumak için kullanıyorlardı.

Komünist Enternasyonal programının oluşturulmasında yürütülen tartışmalarda Bolşevik yöneticiler Rus Devrimini tanıttılar ve Devriminden çıkarılacak dersler üzerinde durdular. Örneğin Lenin “Batı Avrupa kökenli devrimci yoldaşların çıkarmaları gereken en büyük derslerden birisi kitlelere konseyler sisteminin ne anlama geldiğini ve bunun ne kadar can alıcı olduğunu anlatmaktır. Militanların görevi bütün farklı iş kollarındaki işçilere, askerlere, tarım emekçilerine ve yoksul köylülere Sovyetlerin ne olduğunu anlatmak, Sovyetleri oluşturmak ve Sovyetlerde çoğunluğu kazanmaktır” diye anlattı.

Lenin ve yoldaşları bu Komünist Enternasyonal’in birinci kongresinde yaptıkları temel işin sadece bir bayrağı dikmek olduğunu biliyordu. Enternasyonalin bir güçlü aygıtı ve kalabalık bir seksiyonlar kitlesi yoktu. Aslında devrimci partilerin oluşması için yapılan işin başlangıç noktasındaydılar.

Ondan sonraki yıllarda birçok ülkede komünist partiler kuruldu. Komünist Enternasyonal sömürge ülkelerindeki halklara seslenerek proletaryanın emperyalizmi yok etme mücade-lesine katılması için çağrıda bulundu. Ancak 1920’lerin sonundan itibaren devrimci harekette gerileme başladı ve Avrupa’nın birçok ülkesinde işçi sınıfının iktidara gelebilmesi gündem dışı oldu.

Ardından da Sovyetler Birliğinde yaşanan yozlaşma sonucu Sovyet bürokrasisi iktidarı ele geçirdi ve artık Enternasyonal Moskova’daki Sovyet bürokrasisinin çıkarlarını savunmaya başladı.


Ana sayfa | İletişim | Site planı | |

Site yaşamını izle tr  Site yaşamını izle Arşiv  Site yaşamını izle Arşiv 2019  Site yaşamını izle Sınıf Mücadelesi Sayı:250 - 5 Nisan 2019  Site yaşamını izle Tarihten... Tarihten... Tarihten...   ?